Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA

 The MMA European Championships

 

Termin i lokalizacja:

12.05.2018

Hala Widowiskowo – Sportowa

Puszczykowo k/Poznania, ul. Podgórna 21

 

 

 

Program Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA:

11.05.2018 piątek:

godz 18 -19 – weryfikacja zawodników

 

12.05.2018 sobota:

7.30-9.00 weryfikacja zawodników

9.00-9.30 omówienie przepisów

9.30-10.00 pokaz zapaśniczy, pokaz walk rycerskich, pokaz taneczny,występ artystyczny

10.00 Uroczyste Otwarcie zawodów przez burmistrza Puszczykowa.

10.05 Rozpoczęcie Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA

 

W ramach Mistrzostw Europy MMA odbędą się następujące turnieje:

1. Light Contact Kobiet – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

2. Light Contact Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

3. Full Contact Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych

4. Junior Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2002, 2001, 2000

5. Junior Kobiet – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2002, 2001, 2000

Obowiązujące regulaminy:
Turniej Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Turniej Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf

Turniej Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– karty sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami lub aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach” (pod kątem MMA lub JU JITSU) wystawionego przez lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenie NNW
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitaliów), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki;
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie www.almma.pl Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Informacja dla trenerów :
Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, + 57 kg

Zgłoszenia

od 23. 04. 2018 do do 9.05.2018 (środa) do 22:00
przez panel zgłoszeniowy na: www.almma.pl
-menu ALMMA
– Rejestracja Zawodników na Mistrzostwa Europy MMA

Każdy poprawnie zarejestrowany otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres slawomir.cypel@o2.pl.

Zgłoszenia wyłącznie przez panel zgłoszeniowy – NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI REJESTROWANIA SIĘ W DNIU ZAWODÓW!

 

Opłaty

Opłata startowa – 100 zł

Wpłat dokonujemy na konto (do 10. 05. 2018 r.)

Viktoria Lekh

PKO BP
03 1020 4144 0000 6402 0200 6427

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Mistrzostwa Europy Jan Kowalski Turniej Junior 70 kg

lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ.

Opłata startowa w dniu zawodów – 120 zł

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

-Mirosław Biernacki tel. 516 860 567 miroslawbiernacki@op.pl

 

 

Date and place:
12th may 2018
Puszczykowo (near Poznań), Poland

Organised by:
Amatorska Liga MMA
Pankration Poznań
Program MMA European Championships:
11.05.2018 Friday
6:00-7:00 p.m. – verification of contenders
12.05.2018 Saturday
7:30-9:00 a.m. – verification of contenders
9:00-9:30 a.m. – discussion of rules
9:30-10:00 a.m. -wrestling show, knights fight show, dance show, artistic
performance
10:00 – Grand Opening of the Championship by the mayor of Puszczykowo.
10:05 – Start

Information for contenders

The MMA European Championships will take place in the following categories:
Light Contact Women- only adult and amateur contenders (any prior
professional fight or amateur fight in the full contact formula will lead
to disqualification)

Light Contact Men – only adult, who have won only amateur fights in the
light contact formula (any prior professional fight or amateur fight in the
full contact formula will lead to disqualification)

Full Contact Men – adult only, not more than 5 professional fights

Junior Men – 16, 17, 18 years old ( 2002, 2001, 2000)

Junior Women – 16, 17, 18 years old ( 2002, 2001, 2000)

Rules:
Contest Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Contest Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf
Contest Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

The condition for participation in the competition is:
– proof of payment in paper form;
– identity card (passport or ID card);
– Sports card with confirmed current tests or current statement with the
entry „able for competitions” (for MMA or JU JITSU) issued by a doctor
(examination / declaration is valid for 6 months from the date of issue);
– accident insurance;
– proper dress – suspensor (genital protector) mouthguard (for MMA),
shorts;
– guardian’s statement – for contenders who have less than 18 years old
(the form is available for download at www.almma.pl.)The declaration
must be signed by the parent / guardian, and the authenticity must be
signed by the team manager or trainer. parent / guardian, if the signature
is submitted in the presence of a judge;
– Failure any of the above conditions will result that you couldn’t take
a part in competitions.
Note: documents in digital form, as well as copies of documents will not be
accepted!

Information for coaches:
During the fight, one coach at the battlefield
We are asking you to comply with the rules of the competition.

Weight categories for Men:
< 61 kg, < 66 kg, < 70 kg, < 77 kg, < 84 kg, < 93 kg, OPEN

Weight categories for Women:
< 57 kg, < 66 kg, < 66kg

Weight categories for Women Junior:
< 57 kg, + 57 kg

Application
From 23.04.2018 till 09.05.2018 (till 10:00 p.m.)
www.almma.pl
-> menu ALMMA
-> Rejestracja Zawodników na Mistrzostwa Europy MMA

Each registered person will receive a return e-mail with a confirmation.
If you have any questions about registration, please contact :
slawomir.cypel@o2.pl

Application is possible only by application form. Have no possible to apply
at the same day of competition.

Payment – 100,00 PLN / 30€
Title of the payment:
Title of competition, name, formula and weight category, etc.
European Championships Jan Kowalski Junior 70 kg
or
in the case of club registration:
The name of the club, the number of contenders and MMA or BJJ.

Application for the competition is accepting the rules of this
communication. In matters not covered by the regulations, the Chief
Competition Judge will decide.
The organizer is not responsible for lost items, also for damages and
accidents. The organizer reserves the right to use images of contenders in
photographic and film materials from the competition and for promotional
purposes.

Refund fee occurs only in case of cancellation of the competition.

Any information:
-Sławomir Cypel tel. +48 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl
-Mirosław Biernacki tel. +48 516 860 567 miroslawbiernacki@op.pl

—–

Дата и место проведения:
12 мая 2018 года
Пущиково (ок.Познань), Польша

Организаторы:
Amatorska Liga MMA
Pankration Poznań

Программа Чемпионата Европы ММА:

11.05.2018 (пятница)
18:00 – 19:00 Прибытие групп и верификация участников
12.05.2018 (суббота)
7:30 – 9:00 Верификация участников
9:00 – 9:30 Обсуждение правил
9:30 – 10:00 Показ боевых искусств, показ боев рыцарских, выступление
танцевальное и песенное
10:00 Торжественное открытие Чемпионата Европы ММА мера Пущиково

В рамках Чемпионата Европы ММА будут проходить следующие турниры:

Light Contact Девушки (18+) – совершеннолетние участницы , которые
выигрывали только любительские бои в формуле легкого контакта (одна победа
в профессиональном бое или в формуле полного контакта вызывает
дисквалификацию)

Light Contact Парни (+18) – совершеннолетние участники , которые выигрывали
только любительские бои в формуле легкого контакта (одна победа в
профессиональном бое или в формуле полного контакта вызывает
дисквалификацию)

Full Contact Парни (+18) – совершеннолетние участники , которые выиграли не
более 5 профессиональных боев.

Junior Парни – 16, 17 и 18 лет (2002, 2001, 2000 г.р.)
Junior Девушки – 16, 17 и 18 лет (2002, 2001, 2000 г.р.)

Правила:
Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf
Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

Условием для участия в соревнованиях есть:
– подтверждение оплаты в бумажном виде;
– документ подтверждающий личность (паспорт, удостоверение личности);
– карта спортивно-медицинская участника с подтвержденными актуальными
тестами либо актуальной справкой , где написано «годен к участию в
соревнованиях» (ММА или Джу Джитсу), выданной спортивным врачом (тесты или
справки действительны 6 месяцев от даты выставления);
– страховка;
– соответсвующая форма – суспенсор (защита гениталий), защита зубов,
шорты;
– заявление опекуна – касается участников, которым не исполнилось 18 лет
(формуляр можно скачать на странице www.almma.pl. Заявление должно быть
подписано родителем/опекуном, а подлинность должна быть подтверждена
подписью тренера либо руководителя группы. Заявление может быть подписано
только родителем, если будет подписано в присутствии судьи.
Невыполнение какого-то из вышеуказанных условий может быть причиной
недопуска участника к соревнованиям.

Внимание! Документы в электронном виде, так же как и копии документов не
будут приниматься.

Информация для тренеров:
Во время боя участника допускается только один тренер при поле. Просьба о
выполнении правил соревнований.
Весовые категории Парни:
до 61 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 77 кг, до 84 кг, до 93 кг, OPEN

Весовые категории Девушки:
до 57 кг, до 66 кг, +66 кг.

Весовые категории Девушки Junior:
до 57 кг, +57 кг.

Заявки
От 23.04.2018 до 09.05.2018 (среда) до 22:00
На странице www.almma.pl
– menu ALMMA
– Rejestracja Zawodników na Mistrzostwa Europy MMA

Каждый правильно зарегистрированный получит в ответ мейл подтверждающий
регистрацию.
В случае каких-либо вопросов относительно регистрации, просим задавать
вопросы на мейл: slawomir.cypel@o2.pl.

Регистрация только через сайт – нет возможности зарегистрироваться в день
соревнований.
Оплата за участие – 100 злотых / 30€

Оплату производить на счет:
В наименовании платежа следует вписать:
Название соревнования, имя и фамилия, формула и весовая категория.
Например, Чемпионат Европы ММА Иван Иванов Junior 70 kg.
или, в случае записи клуба,
Название клуба, количество участников, ММА/BJJ.
Регистрация для участия соревнованиях означает согласие с выше описанными
правилами. В вопросах, не предусмотренных положениями, решает главный судья.
Организатор не несет ответственности за утерянные вещи, повреждения и
происшествия. Организатор оставляет за собой право использования фотографий
и видеоматериалов с соревнований в целях рекламных соревнований.
Возврат оплат стартовых происходит только в случае отмены соревнований.

Любая информация относительно соревнований:
-Sławomir Cypel tel. +48 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl
-Mirosław Biernacki tel. +48 516 860 567 miroslawbiernacki@op.pl