Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA

Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA

 The MMA European Championships

 

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
Pankration Poznań

Termin i lokalizacja:

12.05.2018

Hala Widowiskowo – Sportowa

Puszczykowo k/Poznania, ul. Podgórna 21

Program Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA:

11.05.2018 piątek:

godz 18 -19 – weryfikacja zawodników

12.05.2018 sobota:

7.30-9.00 weryfikacja zawodników

9.00-9.30 omówienie przepisów

9.30-10.00 pokaz zapaśniczy, pokaz walk rycerskich, pokaz taneczny,występ artystyczny

10.00 Uroczyste Otwarcie zawodów przez burmistrza Puszczykowa.

10.05 Rozpoczęcie Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA

W ramach Mistrzostw Europy MMA odbędą się następujące turnieje:

1. Light Contact Kobiet – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

2. Light Contact Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

3. Full Contact Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych

4. Junior Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2002, 2001, 2000

5. Junior Kobiet – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2002, 2001, 2000

Obowiązujące regulaminy:
Turniej Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Turniej Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf

Turniej Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– karty sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami lub aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach” (pod kątem MMA lub JU JITSU) wystawionego przez lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenie NNW
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitaliów), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki;
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie www.almma.pl Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Informacja dla trenerów :
Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, + 57 kg

Date and place:
12th may 2018
Puszczykowo (near Poznań), Poland

Organised by:
Amatorska Liga MMA
Pankration Poznań
Program MMA European Championships:
11.05.2018 Friday
6:00-7:00 p.m. – verification of contenders
12.05.2018 Saturday
7:30-9:00 a.m. – verification of contenders
9:00-9:30 a.m. – discussion of rules
9:30-10:00 a.m. -wrestling show, knights fight show, dance show, artistic
performance
10:00 – Grand Opening of the Championship by the mayor of Puszczykowo.
10:05 – Start

Information for contenders

The MMA European Championships will take place in the following categories:
Light Contact Women- only adult and amateur contenders (any prior
professional fight or amateur fight in the full contact formula will lead
to disqualification)

Light Contact Men – only adult, who have won only amateur fights in the
light contact formula (any prior professional fight or amateur fight in the
full contact formula will lead to disqualification)

Full Contact Men – adult only, not more than 5 professional fights

Junior Men – 16, 17, 18 years old ( 2002, 2001, 2000)

Junior Women – 16, 17, 18 years old ( 2002, 2001, 2000)

Rules:
Contest Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Contest Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf
Contest Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

The condition for participation in the competition is:
– proof of payment in paper form;
– identity card (passport or ID card);
– Sports card with confirmed current tests or current statement with the
entry „able for competitions” (for MMA or JU JITSU) issued by a doctor
(examination / declaration is valid for 6 months from the date of issue);
– accident insurance;
– proper dress – suspensor (genital protector) mouthguard (for MMA),
shorts;
– guardian’s statement – for contenders who have less than 18 years old
(the form is available for download at www.almma.pl.)The declaration
must be signed by the parent / guardian, and the authenticity must be
signed by the team manager or trainer. parent / guardian, if the signature
is submitted in the presence of a judge;
– Failure any of the above conditions will result that you couldn’t take
a part in competitions.
Note: documents in digital form, as well as copies of documents will not be
accepted!

Information for coaches:
During the fight, one coach at the battlefield
We are asking you to comply with the rules of the competition.

Weight categories for Men:
< 61 kg, < 66 kg, < 70 kg, < 77 kg, < 84 kg, < 93 kg, OPEN

Weight categories for Women:
< 57 kg, < 66 kg, < 66kg

Weight categories for Women Junior:
< 57 kg, + 57 kg

Дата и место проведения:
12 мая 2018 года
Пущиково (ок.Познань), Польша

Организаторы:
Amatorska Liga MMA
Pankration Poznań

Программа Чемпионата Европы ММА:

11.05.2018 (пятница)
18:00 – 19:00 Прибытие групп и верификация участников
12.05.2018 (суббота)
7:30 – 9:00 Верификация участников
9:00 – 9:30 Обсуждение правил
9:30 – 10:00 Показ боевых искусств, показ боев рыцарских, выступление
танцевальное и песенное
10:00 Торжественное открытие Чемпионата Европы ММА мера Пущиково

В рамках Чемпионата Европы ММА будут проходить следующие турниры:

Light Contact Девушки (18+) – совершеннолетние участницы , которые
выигрывали только любительские бои в формуле легкого контакта (одна победа
в профессиональном бое или в формуле полного контакта вызывает
дисквалификацию)

Light Contact Парни (+18) – совершеннолетние участники , которые выигрывали
только любительские бои в формуле легкого контакта (одна победа в
профессиональном бое или в формуле полного контакта вызывает
дисквалификацию)

Full Contact Парни (+18) – совершеннолетние участники , которые выиграли не
более 5 профессиональных боев.

Junior Парни – 16, 17 и 18 лет (2002, 2001, 2000 г.р.)
Junior Девушки – 16, 17 и 18 лет (2002, 2001, 2000 г.р.)

Правила:
Light Contact – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf
Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf
Junior – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

Условием для участия в соревнованиях есть:
– подтверждение оплаты в бумажном виде;
– документ подтверждающий личность (паспорт, удостоверение личности);
– карта спортивно-медицинская участника с подтвержденными актуальными
тестами либо актуальной справкой , где написано «годен к участию в
соревнованиях» (ММА или Джу Джитсу), выданной спортивным врачом (тесты или
справки действительны 6 месяцев от даты выставления);
– страховка;
– соответсвующая форма – суспенсор (защита гениталий), защита зубов,
шорты;
– заявление опекуна – касается участников, которым не исполнилось 18 лет
(формуляр можно скачать на странице www.almma.pl. Заявление должно быть
подписано родителем/опекуном, а подлинность должна быть подтверждена
подписью тренера либо руководителя группы. Заявление может быть подписано
только родителем, если будет подписано в присутствии судьи.
Невыполнение какого-то из вышеуказанных условий может быть причиной
недопуска участника к соревнованиям.

Внимание! Документы в электронном виде, так же как и копии документов не
будут приниматься.

Информация для тренеров:
Во время боя участника допускается только один тренер при поле. Просьба о
выполнении правил соревнований.
Весовые категории Парни:
до 61 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 77 кг, до 84 кг, до 93 кг, OPEN

Весовые категории Девушки:
до 57 кг, до 66 кг, +66 кг.

Весовые категории Девушки Junior:
до 57 кг, +57 кг.